NAMEN ČEZMEJNE MREŽE
HYDROGEN CENTER

Z razvojem vodikovih tehnologij se v čezmejni regiji Slovenija-Avstrija ukvarjajo številne najsodobnejše raziskovalno-razvojne ustanove in univerze, vendar so pogosto nepovezane in razdrobljene.

Za poglobitev sodelovanja in povezovanja ter okrepitev kritične mase zmogljivosti na področju vodika in vodikovih tehnologij, je bila vzpostavljena trajnostna čezmejna raziskovalno- industrijska mreža v obliki VODIKOVEGA CENTRA / HYDROGEN CENTER.

HYDROGEN CENTER: DIGITALNA PLATFORMA ZA B2B SREČANJA

HYDROGEN CENTER je digitalna platforma za B2B srečanja in hkrati “vse na enem mestu” (ONE-STOP-SHOP), ki podjetjem omogoča dostop do storitev, vrhunskega znanja in raziskovalne infrastrukture raziskovalnih centrov.

Takšno sodelovanje je podlaga za spodbujanje rasti in razvoja nizkoogljičnih tehnologij, prenosa znanja na mlade in prehoda v brezogljično družbo.

Cilj je povezati različne deležnike na področju vodikovih tehnologij v Sloveniji in Avstriji v dolgoročno čezmejno raziskovalno in industrijsko mrežo za spodbujanje razvoja inovacij na področju vodikovih tehnologij ter izvajanje Akcijskega načrta za razvoj vodikovih tehnologij v Sloveniji in Avstriji, Strategije razvoja HYDROGEN CENTRA IN in  Marketinške strategije HYDROGEN CENTRA.

Članstvo v mreži HYDROGEN CENTER

Članstvo v mreži HYDROGEN CENTER je brezplačno in odprto za različne potencialne zainteresirane strani, kot so MSP-ji in večja podjetja, raziskovalno-razvojne organizacije s svojimi laboratoriji, kompetenčni centri, izobraževalne ustanove, zagonska podjetja, raziskovalci, študenti in drugi posamezniki z območja programa, ki s svojim strokovnim, razvojnim in raziskovalnim delom, znanjem, veščinami in izkušnjami pomembno prispevajo k razvoju prebojnih tehnologij vodika in njihovi večji uporabi na čezmejnem območju in širše.

HYDROGEN CENTER koordinira Štajerska gospodarska zbornica v Mariboru in deluje v sodelovanju s podpornimi laboratoriji na naslednjih lokacijah: Ljubljana: Kemijski inštitut; Gradec:  Tehnična univerza Gradec; Beljak: Koroška univerza za uporabne znanosti.

Dobrodošli v  HYDROGEN CENTRU!
Spletna stran: b2b.h2greentech.eu
e-pošta: hydrogencenter@stajerskagz.si